Zgłoszone artykuły w języku polskim lub w języku angielskim, po pozytywnych recenzjach (double blind review) zostaną  opublikowane w  następujących czasopismach
- Humanizacja Pracy (8 pkt. na liście B MNiSW w 2016 roku)
http://www.humanizacja-pracy.pl/witryna/wymagania.htm
- Journal of Positive Management (10 pkt. na liście B MNiSW w 2016 roku) – w języku angielskim
http://www.jpm.umk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=104
- W przypadku niedotrzymania terminu przesłania tekstu artykułu (do dnia 8 maja br.) lub niespełnienia wymogów redakcyjnych artykuły zostaną opublikowane w monografii konferencyjnej.
 

Rygory i złożoność procesu wydawniczego wymagają ścisłego przestrzegania kalendarium konferencji.

Szczegółowe wskazówki dla autorów zamieszczono w odnośnych linkach powyżej.

Przygotowane opracowania prosimy przesyłać na e-mailowy adres konferencji, to jest: zachowaniaorganizacyjne@uni.lodz.pl